Temeljem članka 7 i 11 Zakona o udrugama (NN 88/01, 11/02) te članka III. točka 1. Statuta Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicionalne umjetnosti (CIOFF®), Hrvatska sekcija CIOFF® na Redovnoj Izbornoj skupštini, održanoj 15. veljače 2014. godine u Sesvetama, donijela je


STATUT

Hrvatske sekcije Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicionalne umjetnosti (HRCIOFF®)


I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se statutom uređuje naziv i sjedište Sekcije, područje njezina djelovanja, zastupanje, ciljevi, djelatnost, javnost rada, članstvo i članarina, prava i obveze članova, stegovna odgovornost članova, unutarnje ustrojstvo, djelovanje i način rada tijela Sekcije, imovina i način raspolaganja s dobiti, prestanak rada Sekcije te postupak s imovinom u slučaju prestanka rada kao i druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti HRCIOFF®.

Članak 2.

HRCIOFF® je dobrovoljna, samostalna i neprofitna udruga festivala folklora i drugih organizatora folklornih priredbi, kulturno-umjetničkih društava koja imaju folklorne sekcije te folklornih grupa i pojedinaca radi očuvanja i scenske prezentacije narodnih plesova, pjesama i običaja i ostalih oblika tradicijske narodne baštine.
U ostvarivanju svojih ciljeva i interesa HRCIOFF® djeluje na području Republike Hrvatske i izvan nje.
HRCIOFF® je aktivni punopravni član Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicionalne umjetnosti (Conceil International des Organizations de Festivals de Folklore et d’arts traditionnel) koji djeluje kao nevladina udruga u okviru UNESCO-a.


II. NAZIV I SJEDIŠTE, OBLIK I SADRŽAJ PEČATA

Članak 3.

Puni naziv udruge je: Hrvatska sekcija Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicijske umjetnosti (u daljnjem tekstu: HRCIOFF®).
Skraćeni naziv udruge je HRCIOFF®.
Engleski naziv HRCIOFF® je: International council of organizations for folklore festivals and folk art, Croatian section.
Sjedište HRCIOFF® je u Poreču, Vjekoslava Spinčića 7.
HRCIOFF® je pravna osoba registrirana kod državnih tijela kao neprofitna udruga.

Članak 4.

Puni naziv, skraćeni naziv i sjedište HRCIOFF® mijenjaju se odlukom Skupštine.

Članak 5.

Znak HRCIOFF® je službeni znak CIOFF®: plavi globus elipsastog oblika s bijelo ucrtanim kontinentima, preko kojeg je crvena traka s cijelim natpisom: CIOFF®. Ispod znaka je natpis “Hrvatska sekcija-Croatian section”
HRCIOFF® u svom poslovanju upotrebljava pečat.
Pečat ima oblik elipse dimenzija 5 x 2,5 cm s ucrtanim znakom HRCIOFF® i natpisom duž donjeg oboda znaka “Hrvatska sekcija-Croatian section”. Ispod ovog natpisa po sredini je natpis “Poreč”.

Članak 6.

Rad HR-CIOFF® je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članica i putem javnog priopćavanja.
Članice se o radu HRCIOFF® obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica izvršnih tijela.
Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela HRCIOFF® i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada HRCIOFF® može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila donosi Izvršni odbor.
U istom cilju HRCIOFF® može otvoriti vlastitu web stranicu u skladu s javnim propisima. Odluku o otvaranju web stranice donosi Izvršni odbor.
HRCIOFF® po potrebi izdaje i druge oblike javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.)


III. CILJEVI I ZADACI

Članak 7.

Osim ciljeva koje ima kao član CIOFF® u očuvanje mira i dobre suradnje među narodima pomoću i na području tradicijske narodne kulture, osnovni zadaci HRCIOFF® su:

  • • razmjena podataka o međunarodnim folklornim festivalima i folklornim grupama s ciljem izdizanja kvalitete festivala;
  • • pomoć pri organizaciji folklornih festivala i ostalih priredbi koje prikazuju narodnu tradicijsku umjetnost;
  • • izdizanje stručnosti i kvalitete međunarodnih festivala na višu razinu putem pratećih simpozija, stručnih skupova, i ostalih oblika znanstvenog rada;
  • • sudjelovanje članica HRCIOFF® na međunarodnim folklornim festivalima, folklornim priredbama i drugim scenske prezentacije folklorne baštine;
  • • koordinacija i pomoć pri izboru nacionalnih folklornih grupa za sudjelovanje na festivalima CIOFF®;
  • • omogućavanje članicama sudjelovanje u radu međunarodnih stručnih skupova, simpozija, izložbi i sličnih manifestacija u cilju izdizanja stručnosti međunarodne organizacije i samih članica;
  • • sudjelovanje u radu sličnih znanstvenih i stručnih organizacija;IV. ČLANSTVO U HRCIOFF®

Članak 8.

Sekcija HRCIOFF® ima
• redovne članove;
• počasne članove.

Redovni članovi mogu biti folklorni festivali, smotre folklora i folklorni susreti, folklorni ansambli, kulturno umjetnička društva i folklorne skupine koje njeguju nacionalni folklor  hrvatskog naroda ili neke etničke skupine u Hrvatskoj i u svojoj djelatnosti imaju obvezu
scenskog prikaza folklorne tradicijske baštine a registrirani su kod odgovarajućih državnih tijela u skladu sa Zakonom o udrugama kao neprofitne organizacije ili udruge.
Svaki redovni član predstavljen je s po jednim službenim delegatom.
Redovni članovi imaju jednak položaj u HRCIOFF®.
Broj redovnih članova nije ograničen.

Članak 9.

Redovni članovi imaju pravo:
• birati i biti birani u organe upravljanja HRCIOFF®;
• predlagati članove upravnih tijela HRCIOFF®;
• provjeravati da li se aktivnosti HRCIOFF® odvijaju u skladu sa Statutom;
• predlagati sudjelovanje folklornih grupa na međunarodnim festivalima CIOFF®;
• tražiti stručnu pomoć pri izmjeni folklornih grupa;
• iznositi prijedloge i mišljenja;
• sudjelovati s pravom glasa u radu godišnjih skupština;
• surađivati u stručnim publikacijama;
• primati sve informativne publikacije HRCIOFF®.

Članak 10.

Dužnosti redovnih članova su:

• djelovati u skladu sa Statutom HRCIOFF®;
• poštivati i provoditi odluke HRCIOFF® i njegovog Izvršnog odbora;
• redovno godišnje, najkasnije do kraja travnja, uplatiti godišnju članarinu, visinu koje određuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora;
• pri organizaciji međunarodnih festivala poštivati uvjete CIOFF®.
• nacionalni CIOFF® festivali u Hrvatskoj dužni su najkasnije mjesec dana po održanom festivalu dostaviti Tajništvu izvješće o festivalu (Report on the Groups);
• nacionalni festivali, smotre i susreti dužni su najkasnije mjesec dana po održanoj manifestaciji dostaviti Tajništvu Izvješće o festivalu-smotri.
• Svi festivali dužni su najkasnije mjesec dana od završetka festivala dostaviti Tajništvu Tehničko izvješće o festivalu
• sudionici međunarodnih CIOFF® festivala dužni su najkasnije mjesec dana po održanom festivalu dostaviti Tajništvu izvješće o svom sudjelovanju na međunarodnom festivalu s kopijom popunjenog obrasca o sudjelovanju (Report on the Festival); 
• sudionici međunarodnih CIOFF® festivala dužni su najkasnije mjesec dana po održanom festivalu dostaviti izvorni popunjeni obrazac o sudjelovanju na festivalu (Report on the Festival) Festivalskoj komisiji CIOFF®;
• u određenom vremenu pružiti Izvršnom odboru i tajniku tražene informacije u svezi sa svojom aktivnošću.

Članak 11.

Počasnim članom može biti udruga, ustanova, organizacija ili pojedinac koji imaju posebne zasluge za razvoj i djelovanje HRCIOFF®.
Skupština može na prijedlog IO počasnim članom proglasiti i osobu koja nije član HRCIOFF® ako ima posebne zasluge na području stručnog rada iz djelatnosti CIOFF®, financiranja, razvoja festivala i druge pomoći HRCIOFF®-u
Počasni član može sudjelovati u radu organa HRCIOFF® bez prava odlučivanja.

Članak 12.

Članstvo u HRCIOFF® prestaje:
• isključenjem temeljem odluke Časnog suda;
• prestankom djelovanja HRCIOFF®;
• pismenom izjavom Upravnom odboru o istupanju iz HRCIOFF®;
• ako unatoč opomeni ne plati godišnju članarinu;
• ako grubo krši prava i dužnosti iz članka 9. i 10. ovog Statuta ili se ponaša suprotno interesima HRCIOFF®.


V. ORGANI UPRAVLJANJA

Članak 13.

Organi upravljanja HR-CIOFF® su:
• Skupština
• Izvršni odbor
• Nadzorni odbor
• Časni sud

Skupština

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo HR-CIOFF® i bira organe HRCIOFF®.
Skupštinu čini po jedan predstavnik svih redovnih članova HRCIOFF®. Predstavnike pojedinih članica biraju skupštine članica.
Skupštinu saziva predsjednik na prijedlog Izvršnog odbora HRCIOFF®.
Skupštinom rukovodi Radno predsjedništvo.
Skupština može biti izvještajna i izborna, redovna i izvanredna.
Izvještajna godišnja skupština održava se jednom godišnje po mogućnosti nakon održavanja godišnjeg Kongresa svjetskog CIOFF®, a izborna svake četvrte godine.
Redovnu skupštinu saziva Izvršni odbor. Skupština može početi s radom i donositi pravovaljane zaključke ukoliko joj prisustvuje natpolovična većina svih redovnih članova. Ako do određenog vremena taj uvjet nije ispunjen, na prijedlog Izvršnog odbora početak se može
odložiti za pola sata i sazvati izvanredna skupština ukoliko je prisutna 1/3 članova Udruge
Izvanredna skupština ima kvorum ako na njoj sudjeluje najmanje 1/3 svih redovnih članova. Dnevni red Izvanredne skupštine obrađuje pitanja zbog kojih je skupština i sazvana.
Pismeni poziv za redovnu ili izvanrednu skupštinu upućuje se najmanje 14 dana prije najavljenog održavanja Skupštine. Poziv može biti upućen i u elektronskom obliku.

Članak 15.

Skupštinom rukovodi radno predsjedništvo od tri člana.
Skupština donosi pravovaljane zaključke ako za njih glasa natpolovična većina prisutnih.

Članak 16.

Svoje odluke Skupština donosi većinom glasova nazočnih delegata.
U slučaju glasanja o promjeni statuta ili isključenju člana za odluku mora glasati
najmanje 2/3 prisutnih članova.

Članak 17.

Skupštinu otvara i vodi predsjednik do izbora radnog predsjedništva.
Nakon toga Skupština bira zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika a može izabrati i
verifikacijsku, kandidacijsku i izbornu i druga slična radna tijela.

Članak 18.

Skupština obavlja sljedeće poslove i zadatke:

• potvrđuje i mijenja dnevni red Skupštine
• donosi i mijenja Statut;
• donosi Poslovnik o radu kojim detaljnije uređuje djelovanje HRCIOFF®;
• raspravlja o radu i prijedlozima organa HRCIOFF® i o tom odlučuje;
• donosi program rada;
• bira Izvršni odbor i njegovog predsjednika koji je ujedno predsjednik HR-CIOFF® te tajnika;
• donosi Pravilnike sukladno Statutu HRCIOFF®;
• donosi opće akte za potrebne djelovanje HRCIOFF®;
• odlučuje o prigovorima na odluke i rad Izvršnog odbora;
• odlučuje o odlukama Časnog suda;
• usvaja godišnji proračun i financijski plan za sljedeću godinu;
• odlučuje o pristupanju međunarodnom CIOFF®-u i drugim sličnim organizacijama;
• donosi odluku o prestanku rada.

Članak 19.

O radu Skupštine vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik radnog predsjedništva te
dva ovjerovitelja zapisnika.


Izvršni odbor 

Članak 20.

Izvršni odbor je izvršno tijelo Skupštine između dva njezina zasjedanja.
Izvršni odbor ima svog predsjednika i dopredsjednika.
Predsjednik Izvršnog odbora je ujedno i predsjednik HRCIOFF®.
Članove Izvršnog odbora bira Skupština na razdoblje od četiri godine s mogućnošću
ponovnog izbora.

Članak 21.

Izvršni odbor:

je izvršni organ Skupštine koji vodi poslove Skupštine između njezina dva zasjedanja po smjernicama i uputama Skupštine. 

• saziva Skupštinu i priprema za nju radne materijale.
• provodi odluke, zaključke i preporuke Skupštine;
• priprema plan i program rada HR-CIOFF®;
• upravlja imovinom i financijskim poslovanjem;
• odlučuje o visini članarine;
• donosi odluku o prijemu novih članova; 
• vodi brigu o članstvu HR-CIOFF® dajući prijedloge za prijem i isključenje članova;
• podnosi izvješće o radu Skupštini

Članak 22.

Izvršni odbor ima 9 članova a čine ga:

• 1 predstavnik festivala,
• 1 predstavnik Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske,
Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije,
• 1 predstavnik Koprivničko-križevačke, Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-
zagorske županije,
• 1 predstavnik Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Ličko-
senjske županije,
• 1 predstavnik Grada Zagreba
• 1 predstavnik Zagrebačke županije,
• 1 predstavnik Istarske i Primorsko-goranske županije  
• 1 predstavnik Zadarske, Šibenske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske
županije.
• tajnik po službenoj dužnosti (ex officio)

Izvršni odbor bira između sebe predsjednika i dopredsjednika.
Radom Izvršnog odbora rukovodi predsjednik koji i potpisuje zaključke Izvršnog odbora te iznimno tajnik.
U slučaju odsutnosti predsjednika sjednicom IO rukovodi dopredsjednik
Sjednica je pravovaljana ako joj prisustvuje natpolovični broj članova.
Odluke Izvršnog odbora su pravovaljane ako za njih glasaju natpolovična većina prisutnih.
Izvršni odbor je dužan sazvati Izvanrednu skupštinu ako za takvu odluku glasaju pet njegovih članova.
Za svoj rad Izvršni odbor odgovara Skupštini.


a. Predsjednik

Članak 23.

Predsjednik
• predstavlja i zastupa HRCIOFF® pred trećim osobama;
• potpisuje akte i odluke Skupštine i Izvršnog odbora;
• temeljem odluke Izvršnog odbora saziva i vodi Skupštinu HRCIOFF®;
• saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora;
• osigurava realizaciju odluka Skupštine i Izvršnog odbora u skladu sa Statutom;
• odgovoran je za financijsko i materijalno poslovanje HRCIOFF®.
• Mandat predsjednika traje četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora

Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini.
Predsjednika u slučaju odsutnosti zamjenjuje dopredsjednik.


b. Tajnik

Članak 24.

Tajnik je osoba koja obavlja stručne i administrativno-financijske poslove HRCIOFF®.
Tajnik čini vezu između CIOFF® i HRCIOFF®, odnosno njegovog Izvršnog odbora.
Tajnika imenuje Skupština na razdoblje od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog
imenovanja.
Tajnik obavlja sljedeće poslove:
• zastupa i potpisuje akte i dokumentaciju HRCIOFF®;
• vodi ukupnu korespondenciju HRCIOFF®;
• priprema materijale za sjednice Izvršnog odbora i Skupštine;
• odgovoran je za izvršenje proračuna Sekcije;
• vodi financijsko poslovanje HRCIOFF®;
• vodi zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora i Skupštine;
• stupa u kontakte s međunarodnim festivalima radi sudjelovanja članica na tim festivalima;
• stupa u kontakte s nacionalnim sekcijama CIOFF® radi sudjelovanja njihovih folklornih grupa na HRCIOFF® festivalima;
• usklađuje kalendar priredbi HRCIOFF® sa službenim kalendarom CIOFF®;
• arhivira građu o poslovanju HRCIOFF®;
• o svom radu podnosi izvješće Izvršnom odboru i Skupštini.
• za svoj rad odgovara Skupštini

Tajnik je službeni delegat HRCIOFF® na skupštinama CIOFF® i njegovog Južnoeuropskog
sektora, ukoliko Izvršni odbor ne odluči drugačije.


Opoziv

Članak 25. 

Skupština HRCIOFF® može opozvati i razriješiti Izvršni odbor, predsjednika i tajnika HRCIOFF® i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze te ako ne postupaju sukladno ovom statutu.
Ako razrješava pojedine članove Izvršnog odbora Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Razrješava li cijeli Izvršni odbor, predsjednika ili tajnika Skupština bira nove organe s punim mandatom.
Svaki član Izvršnog odbora, predsjednik i tajnik HRCIOFF® mogu zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju.

Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici.


Nadzorni odbor

Članak 26.

Nadzorni odbor čine tri člana koje bira Skupština na razdoblje od četiri (4) godine.
Članovi Nadzornog odbora biraju predsjednika među sobom.
Nadzorni odbor nadzire rad Izvršnog odbora te financijsko-materijalnog poslovanja HR CIOFF®.
Donosi pravovaljane odluke ako sjednicama prisustvuju sva tri člana a za odluku glasaju najmanje dva.
Članovi odbora ne mogu biti članovi Izvršnog odbora čijim sjednicama mogu prisustvovati ali bez prava odlučivanja.
O svom radu Nadzorni odbor izvještava Skupštinu koja zaključke Odbora prihvaća ili odbacuje.


Časni sud

Članak 27.

Časni sud čine tri člana koje bira Skupština na razdoblje od četiri (4) godine.
Predsjednika Časnog suda biraju članovi između sebe.
Časni sud vodi disciplinske postupke protiv članova HRCIOFF® i izriče kazne u prvom stupnju.
Časni sud odlučuje o sljedećim prekršajima:
• kršenje Statuta HRCIOFF®;
• nesavjesno izvršavanje obveza i funkcija u HRCIOFF®;
• neizvršavanje odluka tijela HRCIOFF®;
• radnje koje na bilo koji način štete ugledu HRCIOFF® i Hrvatske.

U I. stupnju Časni sud izriče sljedeće kazne:
• opomenu;
• javnu opomenu;
• prijedlog Skupštini o isključenju

Na odluke Časnog suda prekršitelj ima pravo žalbe Skupštini. Odluka Skupštine je konačna. 


STRUČNI SAVJET

Članak 28.

HRCIOFF® može imati stručni savjet.
Stručni savjet je savjetodavno tijelo kojega je zadatak stručna pomoć pri odabiru folklornih grupa za međunarodne festivale.
Stručni savjet bira Skupština iz redova stručnih osoba članica na razdoblje od četiri (4) godine
Stručni savjet ima svog predsjednika.
Stručni savjet ima 3 člana a čine ga koreografi-članovi HRCIOFF® te tajnik HRCIOFF® ex officio.


VI. IMOVINA HRCIOFF®

Članak 29.

Imovinu HRCIOFF® čine nepokretne i pokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva stečena uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima te dotacijama iz državnog proračuna te proračuna županija, gradova, općina i fondova.
HRCIOFF® raspolaže imovinom na način propisan zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.
Za svoje obveze HRCIOFF® odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Članak 30.

HRCIOFF® upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.
Računovodstvene i knjigovodstvene poslove za HRCIOFF® obavlja tajnik, koji za te potrebe može angažirati vanjskog suradnika.
Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun.
Izvršni odbor HRCIOFF® ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Zajednice.

Članak 31.

Sredstva HRCIOFF® koriste se samo za:
• troškove redovnog poslovanja Skupštine, Izvršnog odbora i Tajnika,
• redovnu godišnju članarinu za CIOFF® i Južnoeuropski sektor CIOFF®;
• troškove sudjelovanja delegata Sekcija na zasjedanjima CIOFF® i Južnoeuropskog
sektora CIOFF®;
• troškove pojedinih akcija HRCIOFF® a prema odluci Izvršnog odbora.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti HRCIOFF® ostvari dobit, ona se koristi isključivo za
obavljanje i unapređenje djelatnosti HRCIOFF®.

Članak 32.

Za svaku godinu HRCIOFF® donosi financijski plan i godišnji obračun.
Ako se ne podnese financijski plan za sljedeću poslovnu godinu do 31. prosinca tekuće godine, donosi se privremeni financijski plan za razdoblje od tri mjeseca.
Godišnji obračun donosi se u zakonom propisanim rokovima.

Članak 33.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je Tajnik HRCIOFF®.
Računovodstvenu i knjigovodstvenu dokumentaciju, sukladno ovlaštenju i posebnim općim aktima, potpisuje Tajnik HRCIOFF®.

Članak 34.

Odluku o kupovini i prodaji nekretnina donosi Skupština.
HRCIOFF® upravlja imovinom na način dobrog gospodara.
Nadzor nad zakonitošću poslovanja i namjenskom uporabom sredstava vrši nadležni državni organ u skladu sa zakonom.


VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Pojedine odredbe Statuta ili cijeli Statut mogu se mijenjati na način kako je Statut usvojen.
Prijedlog za promjenom dijela ili cijelog Statuta treba biti dostavljen svim redovnim članovima HR-CIOFF® najmanje 1 mjesec prije saziva Skupštine.
Promjene Statuta prihvaćaju se dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine.
U slučajevima koji nisu predviđeni Statutom odlučuje Izvršni odbor 2/3 većinom glasova.
HRCIOFF® prestaje s radom odlukom Skupštine i u slučajevima propisanim zakonom.
U slučaju prestanka rada HRCIOFF® imovina se, nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka, predaje osnivačima HRCIOFF®.

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja, a primjenjuje se s danom upisa u Registar udruga pri Uredu državne uprave.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut donesen 20. veljače 2010.godine.


U Sesvetama, 15. veljače 2014. godine


Tajnik                                                          Predsjednik Skupštine

Ante Cukrov, prof.                                      Dr. Željko Štajcer

 

 


Svi sadržaji objavljeni u bilo kojem obliku i/ili dijelu ovog internet portala vlasništvo su CIOFF®-HRVATSKA SEKCIJA.
Nije dozvoljena nikakva uporaba bilo kojeg dijela sadržaja bez dozvole vlasnika.

Sve dijelove ovog internet portala posjetitelji koriste isključivo na osobnu odgovornost.

 

 

Copyright © by CIOFF® - HRVATSKA SEKCIJA, 1992.-2014. Sva prava pridržana.
Webmaster: DABA performances.