HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA - ZAŠTITA AUTORSKIH MUZIČKIH PRAVA, Zagreb, Heinzelova 62a, kojega zastupa Nenad Marčec, glavni direktor (dalje u tekstu HDS ZAMP)

i

MEĐUNARODNI SAVJET ORGANIZATORA FESTIVALA FOLKLORA I TRADICIJSKE KULTURE – HRVATSKA SEKCIJA, Poreč, V. Spinčića 7, kojega zastupa Ante Cukrov, tajnik (dalje u tekstu Hrvatska sekcija C.I.O.F.F.)

 

zaključuju

 

UGOVOR O UVJETIMA ZA KORIŠTENJE GLAZBE NA FESTIVALIMA FOLKLORA I TRADICIJSKE KULTURE

 

Članak 1. 

Ugovorne strane zaključuju ovaj ugovor, polazeći od slijedećih ustanovljenja:

Hrvatsko društvo skladatelja, kao udruga autora glazbenih djela, temeljem Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, kao i temeljem vlastitih statutarnih i ugovornih obveza, skrbi o ostvarivanju i zaštiti prava svih autora glazbenih djela (kako domaćih tako i stranih).

Hrvatska sekcija C.I.O.F.F., kao savez organizatora folklora i tradicijske kulture, skrbi o očuvanju i unapređenju hrvatskog kulturnog stvaralaštva i hrvatske glazbene baštine te obuhvaća organizatore folklornih manifestacija kao i amaterske pjevačke zborove, puhačke i tamburaške orkestre te folklorne ansamble. Ove skupine djeluju amaterski, a posluju neprofitno, radeći osobito na očuvanju hrvatskog tradicijskog umjetničkog i glazbenog stvaralaštva.

Kako bi obje ugovorne strane uspješno ostvarile svoja poslanja, uzajamno ih respektirajući, odlučile su svoje odnose glede korištenja autorskih glazbenih djela urediti na jedinstven način, neovisno o tarifnim odredbama HDS ZAMP-a.

 

Članak 2. 

Sporazumno ugovorene autorske naknade za festivale, festivalske susrete i priredbe iznose:

1) za C.I.O.F.F. festivale i festivale na državnoj razini – po priredbi 500,00 kn

2) za međunarodne festivalske susrete i susrete na županijskoj odnosno regionalnoj razini – po priredbi 300,00 kn

3) za samostalne nastupe folklornih ansambala, tamburaških i puhačkih orkestara te amaterskih pjevačkih zborova:

               - do 3 nastupa godišnje – 300,00 kn godišnje

               - od 4 do 6 nastupa godišnje – 600,00 kn godišnje

               - za 7 i više nastupa godišnje – 900,00 kn godišnje

Navedenim iznosima naknada dodaje se propisani porez na dodanu vrijednost.

Pravo na ovako ugovorene naknade pojedini korisnik ostvaruje pod uvjetom da s HDS ZAMP-om ima sklopljen godišnji ugovor te da bar osam radnih dana prije festivala, festivalskog susreta ili nastupa isti prijavi HDS ZAMP-u sa popisom djela koja će se izvesti.

 

Članak 3. 

Sukladno čl. 8. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima narodne književne i umjetničke tvorevine u izvornom obliku nisu predmetnom autorskog prava, ali se za njihovo priopćavanje javnosti plaća naknada jednako kao i za priopćavanje javnosti zaštićenih autorskih djela. Tu je naknadu HDS ZAMP, sukladno čl. 8. i 167.a Zakona usmjeravao za poticanje odgovarajućeg umjetničkog i kulturnog stvaralaštva pretežno nekomercijalne naravi i kulturne raznolikosti.

Obzirom da su u članstvu Hrvatske sekcije C.I.O.F.F. i KUD-ovi koji se bave folklorom isključivo u izvornom obliku, ugovorne strane ovim Ugovorom uređuju i pitanje korištenja glazbe na samostalno organiziranim nastupima KUD-ova koji se bave folklorom u izvornom obliku i na kojima se isključivo izvode plesno-glazbena i glazbena djela narodnog stvaralaštva u izvornom obliku, bez koreografske, aranžerske ili druge intervencije u ta djela.

HDS zaključenjem ovog Ugovora prihvaća da KUD-ovi koji ispunjavaju uvjete iz st. 2. ovog članka umjesto uplate naknade za javno priopćavanje, ovu zadrže i koriste za ostvarenje svrha opisanih u čl. 8. i 167.a ZAPSP-a, odnosno u st. 1. ovog članka. Pravo na oslobođenje plaćanje naknade KUD-ovi ostvaruju pod uvjetom da s HDS ZAMP-om imaju sklopljen godišnji ugovor te da bar osam radnih dana prije nastupa isti prijave HDS ZAMP-u sa specifikacijom djela koja će se izvesti.

Odredbe st. 2. i 3. ovog članka ne odnose se na nastupe na kojima su pored djela navedenih u st. 2. ovog članka izvedena plesno-glazbena i glazbena djela narodnog stvaralaštva s koreografskom, aranžerskom ili drugom intervencijom u ta djela ili druga zaštićena djela.

 

Članak 4. 

Radi ostvarenja svrhe ovog ugovora, Hrvatska sekcija C.I.O.F.F, kao krovna asocijacija festivala folklora i tradicijske kulture te KUD-ova u RH, prihvaća ovime suradnju s HDS ZAMP-om na način da će:

         -  poduzeti potrebno da njene članice HDS ZAMP-u dostavljaju potpune programe s popisom autora i djela izvedenih na pojedinoj priredbi i to najkasnije u roku 15 dana nakon što je priredba održana - u svrhu potpune i ispravne raspodjele autorskih naknada,

          -  u roku od 15 dana nakon potpisa ovog Ugovora HDS ZAMP-u dostaviti popis festivala i ansambala iz čl. 1. st. 2. ovog Ugovora,

         - u roku od 15 dana nakon potpisa Ugovora HDS ZAMP-u dostaviti popis KUD-ova koji njeguju izvedbu plesno-glazbenih i glazbenih djela isključivo u izvornom obliku.

Hrvatska sekcija C.I.O.F.F je također suglasna dostavljati HDS ZAMP-u bez odgađanja eventualne izmjene i dopune navedenih popisa, te na poziv HDS ZAMP-a davati tumačenje u pogledu KUD-ova koji nisu obuhvaćeni popisom onih koji se bave folklorom u izvornom obliku, a tvrde da se njime bave.

Konačno, Hrvatska sekcija C.I.O.F.F. će, zajedno s HDS-om, nakon zaključenja ovog ugovora, o toj činjenici i o sadržaju ugovora obavijestiti sve svoje članove.

 

Članak 5. 

Odredbe ovog ugovora primjenjuju se za 2009. i 2010. godinu, te za svaku slijedeću godinu ukoliko ga ni jedna ugovorna strana ne raskine najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Ugovor je zaključen u četiri jednaka izvorna primjerka, za svaku stranu po dva.

 

U Zagrebu, 2009-12-28

 

HRVATSKASEKCIJAC.I.O.F.F.                                                       HDSZAMP

       Ante Cukrov,  tajnik                                                  Nenad Marčec, glavni direktor

 


Svi sadržaji objavljeni u bilo kojem obliku i/ili dijelu ovog internet portala vlasništvo su CIOFF®-HRVATSKA SEKCIJA.
Nije dozvoljena nikakva uporaba bilo kojeg dijela sadržaja bez dozvole vlasnika.

Sve dijelove ovog internet portala posjetitelji koriste isključivo na osobnu odgovornost.

 

 

Copyright © by CIOFF® - HRVATSKA SEKCIJA, 1992.-2014. Sva prava pridržana.
Webmaster: DABA performances.