Temeljem članka 18. Statuta Hrvatske sekcije Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicijske umjetnosti CIOFF® (u daljnjem tekstu HRCIOFF®) Skupština HRCIOFF®, održana 15. veljače 2014.
godine donijela je


POSLOVNIK

o radu Hrvatske sekcije CIOFF®


Članak 1.

Ovim se Poslovnikom uređuje način rada Hrvatske sekcije CIOFF® u dijelu koji nije određen Statutom.

Članak 2.

Hrvatska sekcija CIOFF® ostvaruje svoje zadatke:

a. na Godišnjoj, odnosno Izvanrednoj skupštini;
b. organiziranjem folklornih festivala;
c. sudjelovanjem svojih članica-folklornih grupa na međunarodnim festivalima;
d. sudjelovanjem svojih delegata na Kongresu CIOFF®-a, sjednicama Južnoeuropskog sektora CIOFF® i drugih izvršnih i radnih tijela CIOFF® kojega je član;
e. sudjelovanjem svojih članova na stručnim CIOFF® skupovima u zemlji i inozemstvu
f. organiziranjem stručnih skupova iz djelokruga rada CIOFF®;
g. izdavanjem svojih publikacija.

Članak 3.

Godišnja skupština

Redovnu Godišnju skupštinu saziva Izvršni odbor najmanje 14 dana prije održavanja.
Zajedno s pozivom Izvršni odbor je dužan objaviti i prijedlog Dnevnog reda Skupštine.
Redovna godišnja skupština dužna je, uz obvezni dnevni red, raspravljati o problematici te o prijedlozima i primjedbama svojih članova koji su u pismenoj formi dostavljeni Tajništvu najmanje mjesec dana prije održavanja Skupštine.

Dnevni red obvezno sadrži slijedeće:

a. otvorenje i izbor radnog predsjednika,
b. verifikaciju mandata i utvrđivanje kvoruma,
c. izvještaj Izvršnog odbora i Tajništva s diskusijom,
d. izvještaj festivala s diskusijom,
e. financijski izvještaj s diskusijom,
f. prijedlog programa rada i financijskog plana za narednu godinu.

Pravo sudjelovanja u radu Skupštine imaju svi članovi kao i zainteresirani građani, dok pravo odlučivanja imaju isključivo redovni članovi.

Članak 4.

Ako do zakazanog vremena nema natpolovične većine delegata Izvršni odbor, predsjednik ili tajnik odložiti će početak Skupštine za ½ sata. Ukoliko ni tada nema dovoljnog broja delegata Izvršni odbor, predsjednik ili tajnik 
mogu odlučiti da se Skupština održi i s 1/3 delegata. Ovako organizirana Skupština raspravlja i odlučuje po zakazanom dnevnom redu redovne skupštine.
U izvanrednim okolnostima ili na pismeni zahtjev najmanje 1/3 članova Izvršni odbor ili u nemogućnosti njegovog saziva predsjednik, u slučaju njegove spriječenosti, tajnik dužni su sazvati Izvanrednu skupštinu najmanje tri dana prije zasjedanja s najavljenim dnevnim redom.

Članak 5.

O načinu glasanja na Skupštini odlučuje Skupština.
Odluke se donose većinom glasova prisutnih osim u slučaju promjene Statuta kad odluke donosi kvalificirana većina.


Članak 6.

Festivali i folklorne grupe

Osnovni nosioci međunarodne djelatnosti HRCIOFF® su festivali i folklorne grupe.

Članak 7.

Festivali

CIOFF® festivali su:

a. scenske manifestacije folklornog plesa organizirane godišnje ili najmanje bienalno;
b. scenske manifestacije folklornog plesa koje traju najmanje 5 uzastopnih dana;
c. manifestacije koje traju najmanje 5 godina;
d. manifestacije koje u svom programu imaju najmanje 5 folklornih sadržaja (folklorni ples, instrumentalnu glazbu, pjevanje, izložbu narodnih nošnji, izradu narodnih nošnji, prezentaciju tradicionalnih jela, prezentaciju tradicionalnog rukotvorstva, školu folklora, stručni ili znanstveni
skup, sportske sadržaje vezane za folklor itd.)
e. manifestacije na kojima sudjeluje najmanje 5 inozemnih grupa;
f. manifestacije koje mogu osigurati neophodne sanitarne uvjete (topla voda), ishranu (tri dnevna obroka po europskim standardima), osvježavajuće napitke u toku nastupa te suhi obrok (lunch paket) na dan odlaska;
g. manifestacije koje mogu osigurati tehničke uvjete za izvođenje festivalskih folklornih izvedbi (pozornicu min. 80 m2, ozvučenje, rasvjetu).
h. Nacionalni CIOFF® festivali ne mogu biti takmičarskog karaktera.

Članak 8.

Međunarodni festivali su:

a. scenske manifestacije folklornog plesa organizirane godišnje ili najmanje bienalno;
b. scenske manifestacije folklornog plesa koje traju 2-3 uzastopna dana;
c. manifestacije koje u svom programu imaju najmanje 3 folklorna sadržaja (folklorni ples, instrumentalnu glazbu, pjevanje);
d. manifestacije na kojima sudjeluje najmanje 2 inozemne grupe;
e. manifestacije koje organiziraju boravak inozemnih grupa uglavnom sistemom razmjena;
f. manifestacije koje mogu osigurati neophodne sanitarne uvjete (topla voda), ishranu (tri dnevna obroka po europskim standardima).
g. uvjete za izvođenje festivalskih folklornih izvedbi (pozornica, ozvučenje, rasvjeta)

Članak 9.

Smotre, folklorni susreti su

a. Scenske manifestacije folklornog plesa organizirane godišnje;
b. Manifestacije koje traju najmanje 1 dan;
c. Manifestacije koje u svom programu imaju najmanje 3 folklorna sadržaja (ples, instrumentalnu glazbu, folklorno pjevanje;
d. Manifestacije na kojima mogu sudjelovati i inozemne grupe.

Članak 10.

CIOFF® festivali trebaju:

a. osigurati smještaj gostujućim grupama koji može biti u hotelu, studentskom ili učeničkom domu, prilagođenim školskim učionicama ili privatnom smještaju. Smještaj mora udovoljavati europskim tehničkim i sanitarnim standardima (sanitarni čvorovi, topla i hladna voda i sl.);
b. osigurati prehranu gostujućim grupama po europskim standardima (tri obroka dnevno), na dan putovanja grupe suhi ručak (lunch paket);
c. isplatiti džeparac u visini od 3 € za svaki radni rad svim aktivnim sudionicima grupe (plesači, glazbenici, koreografi, glazbeni voditelji, kostimografi). Na džeparac nemaju pravo vozači autobusa i prateće osoblje. Za slobodan dan ne isplaćuje se džeparac;
d. inozemnim grupama koje na festival dolaze vlastitim autobusom isplatiti naknadu u visini od 0,30 € po prijeđenom kilometru unutar Hrvatske.
e. osigurati grupi jedan cjeloviti slobodan dan koji grupa može iskoristiti po svojem nahođenju;
f. istaknuti zastavu CIOFF® prilikom svih nastupa festivalskih grupa, u mimohodu i na službenoj pozornici;
g. na svim službenim tiskovinama istaknuti članstvo u HRCIOFF® sa zaštitnim znakom (logotipom) CIOFF®-a;
h. gostujućim grupama osigurati vodiča/prevodioca;
i. s gostujućom grupom zaključiti ugovor koji treba sadržavati najmanje:

 

  • 1. broj sudionika festivala uključujući i vodstvo puta;
  • 2. vrstu smještaja;
  • 3. način dolaska (vrsta transporta);
  • 4. dan i sat dolaska i odlaska grupe;
  • 5. umjetnički program s kojim grupa sudjeluje;

 

j. u roku od mjesec dana po održanom festivalu dostaviti Referalnom centru CIOFF® Tajništvu izvještaj o festivalu te izvješće o svakoj skupini koja je nastupila na festivalu. Kopiju istog i u istom roku festival je dužan dostaviti Tajništvu HRCIOFF®.

Članak 11.

 

Nacionalni festivali trebaju:

a. osigurati smještaj gostujućim grupama u hotelu, studentskom ili učeničkom domu, prilagođenim školskim učionicama ili privatnom smještaju. Smještaj mora udovoljavati europskim tehničkim i sanitarnim standardima (sanitarni čvorovi, topla i hladna voda i sl.);
b. osigurati prehranu gostujućim grupama po europskim standardima (tri obroka dnevno);
c. s gostujućim grupama dogovoriti eventualno plaćanje džeparca odnosno nadoknade putnih troškova;
d. najkasnije mjesec dana po održanom festivalu dostaviti Tajništvu izvješće o održanoj manifestaciji.

Članak 12.

Smotre, folklorni susreti tehničke i programske uvjete dogovaraju grupe od slučaja do slučaja. 

Članak 13.

Folklorne grupe

Folklorne grupe su (u daljnjem tekstu:grupe):

a. folklorne plesne sekcije kulturno-umjetničkih društava koje njeguju hrvatski tradicionalni plesni i glazbeni folklor;
b. samostalne folklorne plesne skupine koje njeguju nacionalni folklor hrvatskog naroda ili neke etničke skupine u Hrvatskoj;
c. folklorne skupine i udruge koje njeguju tradicionalnu narodnu glazbu Hrvata ili etničkih skupina s teritorija Hrvatske (dalje: grupe).

Članak 14.

HRCIOFF® dužan je provjeriti stručnu i umjetničku vrijednost folklornih grupa. Provjeru vrši Stručni savjet HRCIOFF®.

Provjera se može povjeriti i nezavisnom stručnom tijelu izvan HRCIOFF®.

Članak 15.

Grupe:
a. imaju pravo sudjelovanja na međunarodnim CIOFF® festivalima u svojstvu predstavnika HRCIOFF®,
b. na festivalima su dužne poštivati odredbe Statuta CIOFF®, odredbe Statuta HRCIOFF®, propozicije i zahtjeve pojedinih festivala, vodeći računa o nacionalnom dignitetu Hrvatske;
c. na festivalima dužne su usko surađivati s upravom festivala u cilju što bolje realizacije festivala;
d. na festivalima dužne su prihvatiti sve realne programe i obveze festivala koje se od njih traži vodeći računa o dnevnom opterećenju članova;
e. izvoditi isključivo program nacionalnog folklora;
f. folklorne grupe pojedinih etničkih zajednica u Hrvatskoj izvodit će program etničke zajednice u Hrvatskoj kojoj pripadaju;
g. na festivalima grupe su dužne istaknuti državnu zastavu Hrvatske;
h. po povratku s festivala grupe su dužne Festivalskoj komisiji CIOFF® i tajništvu HRCIOFF® dostaviti Izvješće grupa o festivalu najkasnije mjesec dana nakon završetka festivala.

Članak 16.

Postupak za uključenje inozemnih folklornih grupa u HR festivale i sudjelovanje KUD-va i folklornih grupa na međunarodnim CIOFF® festivalima


Osnova za reguliranje postupka za uključenje inozemnih grupa na festivale u Hrvatskoj i sudjelovanje hrvatskih
folklornih grupa na festivalima u inozemstvu čine Smjernice za festivale i Smjernice za grupe (Guidelines for
Festivals i Guidelines for groups) iz 2003. godine (u daljnjem tekstu Smjernice).

Članak 17.

U skladu sa Smjernicama, festival svoje potrebe za festivalskim grupama, odnosno grupa, svoje potrebe za sudjelovanje na međunarodnim festivalima, najprije upućuju Tajništvu HRCIOFF®.
Tajništvo je dužno stupiti u kontakt s nacionalnim CIOFF® organizacijama rečenih festivala odnosno grupa.

Članak 18.

Nakon što inozemni nacionalni CIOFF® pronađe odgovarajući festival odnosno grupu, obavijestit će HRCIOFF®.
Po ovoj obavijesti HRCIOFF® će obavijestiti zainteresirane članice i daljnji postupak je prepušten međusobnoj izravnoj suradnji dviju strana, vodeći računa o normama iz članaka 7, 8, 10, 11 (festivali) te 13, točke e, f, g (grupe) Poslovnika.
U slučaju poteškoća festival ili grupa zatražit će pomoć HRCIOFF®.

Članak 19.

U svrhu možebitne pomoći grupama HRCIOFF® će obavijestiti diplomatska predstavništva Republike Hrvatske o sudjelovanju hrvatske grupe na CIOFF® festivalima u određenoj zemlji, odnosno inozemna diplomatska predstavništva u Hrvatskoj zemalja iz kojih folklorne grupe sudjeluju na hrvatskim festivalima.

Članak 20.

Kad HRCIOFF® zaprimi molbu za sudjelovanjem hrvatske folklorne grupe na međunarodnom festivalu Tajništvo treba provjeriti stručnu i tehničku razinu festivala te upoznati Stručni savjet o zahtjevima inozemnog festivala.
Stručni savjet će na osnovu zahtjeva festivala predložiti Tajništvu grupu za određeni festival.
U iznimnim slučajevima, kad se zbog kratkoće vremena ili zauzetosti Stručni savjet ne može sastati, tajnik će uputiti grupu na osnovu telefonskih konzultacija s dostupnim članovima stručnog odbora.

Članak 21.

U slučaju da festival sam pronađe grupe ili KUD-vi i folklorne grupe pronađu festivale vlastitom inicijativom dužni su o istom navrijeme obavijestiti Tajništvo kako bi se izbjeglo uzaludno traženje odnosno udvostručenje ponude.

Članak 22.

U slučaju da je folklorna grupa dužna otkazati već dogovoreni festival dužna je blagovremeno obavijestiti Tajništvo kako bi se mogla na vrijeme pronaći druga grupa istih ili sličnih karakteristika i o tome izvijestiti zainteresirani festival.

Članak 23.

Stručni skupovi

Stručni skupovi, seminari, simpoziji (dalje: stručni skupovi) mogu se organizirati paralelno s održavanjem festivala, ali i samostalno.
Temu stručnog skupa, kao i vrijeme i mjesto održavanja, broj sudionika i ostale uvjete rada znanstvenog ili stručnog skupa na prijedlog organizatora utvrđuje Izvršni odbor, koji ujedno određuje i redakciju publikacija nastalih kao rezultat skupa.
Članovi HRCIOFF mogu sudjelovati na stručnim skupovima koje organiziraju inozemni organizatori ako je to značajno za HRCIOFF i tradicijsku kulturu Hrvatske a po procijeni Stručnog savjeta, predsjednika ili tajnika.

Članak 24.

Publikacije

Sekcija HRCIOFF® može po potrebi izdavati stručne i informativne publikacije.
Publikacije mogu obrađivati pojedini festival ili se baviti općom folklornom problematikom.
HRCIOFF® po potrebi može izdavati vlastite informativne novine HRCIOFF®.
Posebnu vrstu publikacija čine monografije pojedinih festivala.
Redakciju publikacija imenuje Izvršni odbor.
Posebnu vrstu publikacija čini internetska stranica HRCIOFF®. U cilju trajnog ažuriranja internetskih informacija
festivali i grupe dužni su dostavljati tajništvu svježe informacije o vlastitoj djelatnosti.

Članak 25.

Prijem članova

Redovni član HRCIOFF® može biti
a. folklorni festivali na području države, koji prihvaćaju međunarodno priznate uvjete CIOFF® i uplaćuju godišnju članarinu visinu koje određuje Izvršni odbor.
b. kulturno umjetnička društva koja u svom programu imaju folklorne plesne sekcije kao i samostalne folklorne plesne skupine a koje njeguju nacionalni folklor hrvatskog naroda ili neke etničke skupine u
Hrvatskoj; folklorne skupine i udruge koje njeguju tradicionalnu narodnu glazbu Hrvata ili etničkih skupina s teritorija Hrvatske u daljnjem tekstu: folklorne grupe).

Počasni član HRCIOFF® mogu biti:
a. ustanove i istaknuti pojedinci, etnolozi, etnokoreolozi, plesači tradicijskih plesova, glazbenici, specijalisti za narodne nošnje, tradicijsko rukotvorstvo, organizaciju folklornih festivala i priredbi, voditelji grupa i folklornih sekcija itd. koji su svojom djelatnošću pripomogli ostvarenju ciljeva
HRCIOFF® i očuvanju hrvatskog folklornog bogatstva;
b. istaknuti pojedinci-strani građani, koji su svojom djelatnošću pridonijeli ili pridonose ostvarenju ciljeva HRCIOFF®.

Festivali, folklorne grupe, organizatori folklornih festivala i slične asocijacije dostavljaju zahtjev za prijem u redovno članstvo u pismenom obliku Tajništvu HRCIOFF®.
Tajnik je dužan na prvoj sjednici Izvršnog odbora izvijestiti Odbor o iskazanoj želji kandidata.
Odluku o prijemu donosi Izvršni odbor o čemu izvještava Skupštinu na prvom njenom zasjedanju.
Odluku o imenovanju počasnog člana donosi Izvršni odbor na prijedlog predsjednika ili tajnika.

Članak 26.

Izvršni odbor

Izvršni odbor obavlja poslove Skupštine između dva njezina zasjedanja:
a. sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje,
b. saziva i priprema materijale za godišnju skupštinu,
c. odlučuje o financijskom poslovanju,
d. odlučuje o sudjelovanju folklornih grupa na festivalima CIOFF®,
e. odlučuje o sporovima pri međunarodnoj razmjeni folklornih grupa.
Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik putem tajništva.
Sjednice Izvršnog odbora vodi predsjednik HRCIOFF®, a u njegovoj spriječenosti tajnik.
Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova
Odluke Izvršnog odbora donose se većinom glasova prisutnih
Izvršni odbor bira Tajnika.

Članak 27.

Tajnik

Sjedište tajnika ujedno je sjedište HRCIOFF®.


Tajništvo
a. vodi korespondenciju HRCIOFF® i Izvršnog odbora HRCIOFF®;
b. priprema materijale za sjednice Izvršnog odbora i Skupštine;
c. vodi financijsko poslovanje HRCIOFF®;
d. vodi zapisnike sa sjednica Izvršnog odbora i Skupštine;
e. usklađuje kalendar priredbi HRCIOFF® sa službenim kalendarom CIOFF®;
f. arhivira građu o poslovanju HRCIOFF®.

Poslove Tajništva obavlja tajnik, kojem po potrebi, Izvršni odbor može odrediti dodatnu pomoć.
Tajnik je službeni delegat HRCIOFF® na skupštinama CIOFF® i njegovog Južnoeuropskog sektora, ukoliko Izvršni odbor drugačije ne odluči.
Za svoj rad tajnik može, po odluci Izvršnog odbora, biti novčano nagrađen.

Članak 28.

Ostala radna tijela

Ostala radna tijela (Festivalsko povjerenstvo, Časni sud i dr.) sastaju se po potrebi a najmanje jednom godišnje.
Sjednice tijela saziva predsjednik tijela, u njegovoj spriječenosti ili nemogućnosti predsjednik HRCIOFF®, a u njegovoj spriječenosti ili nemogućnosti tajnik HRCIOFF®.
Glasanje na sjednicama tijela je javno a odluke se donose većinom glasova.
Odluke su pravovaljane ako sjednicama tijela prisustvuju svi članovi.

Članak 29.

Prijelazne i završne odredbe

U skladu sa Statutom, Poslovnik i njegove izmjene donosi Skupština. Zahtjevi za izmjenom Poslovnika moraju se dostaviti Tajništvu u pismenom obliku najmanje mjesec dana prije održavanja Skupštine.
Promjene se donose na Skupštini natpolovičnom većinom glasova prisutnih.

Članak 30.

Ovaj Poslovnik donijet je na Skupštini HRCIOFF® održanoj u Sesvetama, 15. veljače 2014. i stupa na snagu danom donošenja.
Stupanjem na snagu ovog poslovnika prestaje vrijediti Poslovnik od 20. veljače 2010. Godine.U Sesvetama, 15. veljače 2014.


Tajnik HRCIOFF®                                                                               Predsjednik HRCIOFF®

Ante Cukrov, prof.                                                                                  Dr. Željko Štajcer

 


Svi sadržaji objavljeni u bilo kojem obliku i/ili dijelu ovog internet portala vlasništvo su CIOFF®-HRVATSKA SEKCIJA.
Nije dozvoljena nikakva uporaba bilo kojeg dijela sadržaja bez dozvole vlasnika.

Sve dijelove ovog internet portala posjetitelji koriste isključivo na osobnu odgovornost.

 

 

Copyright © by CIOFF® - HRVATSKA SEKCIJA, 1992.-2014. Sva prava pridržana.
Webmaster: DABA performances.